BNP Paribas Bank Polska SA BNPPPL Notowania GPW Giełda 1

BNP Paribas Polska ogłosi dziś swoje kwartalne wyniki finansowe. Inwestorzy powinni wziąć je pod uwagę, ponieważ cena akcji często waha się w tym okresie. Rating przyznany przez agencję Sustainalytics jest najlepszym wynikiem wśród polskich banków. Agencja ratingowa doceniła wysoki poziom zarządzania tymi aspektami przez bank, w szczególności prywatnością i bezpieczeństwem danych, zarządzaniem produktami i etyką biznesową. Skutecznego zarządzania przez organizację potencjalnym ryzykiem związanym z aspektami środowiskowymi, społecznymi i ładem korporacyjnym (ang. environment, society, governance).

W oczekiwaniu na sprzedaż akcji

W I kwartale 2021 r, średnia dzienna cena akcji pozostawała na najniższym poziomie w analizowanym okresie (66,14 zł). Styczeń był najgorszym miesiącem ze średnią na poziomie 64,49 zł. Wzrosty kursu w maju pozwolił na wzrost średniej II kwartału https://www.wallstreetacademy.net/ do poziomu 68,08 zł. Obserwowana w kolejnych miesiącach poprawa koniunktury pozwoliła na wzrost średniego kursu do poziomu 71,94 zł w III kwartale oraz 90,39 zł w IV kwartale 2021 r. Wyniosła 74,18 zł i była wyższa od średniej dla 2020 r.

BNP Paribas Bank Polska SA (BNP

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu Banku na 31 grudnia 2021 r. Z wyróżnieniem akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Statut Banku nie wprowadza jakichkolwiek ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, jak również nie zawiera postanowień, zgodnie z którymi prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

Bank na GPW

Wzrost odbył się przy małym obrocie, który wyniósł 856 tys. Złotych, a w ostatnim miesiącu średni obrót dla tych akcji wynosił 3,94 mln zł. Wszelkie niezbędne wsparcie dla Banku byłoby nieistotne w stosunku do zdolności BNPP do jego zapewnienia. Stabilna perspektywa dla IDR Banku odzwierciedla perspektywę dla ratingu BNPP. Zdaniem agencji Fitch Ratings ocena VR Banku na poziomie „bbb-” odzwierciedla m.in. Umiarkowaną i stosunkowo mniej ugruntowaną franczyzę Banku na konkurencyjnym polskim rynku bankowym, a także tradycyjny, dobrze wyważony model biznesowy skutkujący umiarkowanym ogólnym profilem ryzyka.

Akcjonariat – BNPPPL

Istotne informacje dla inwestorów, akcjonariuszy Banku i analityków są dostępne na dedykowanej stronie internetowej Relacji Inwestorskich. Zestawienie stanu posiadania akcji Banku oraz uprawnień do akcji przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku na dzień publikacji sprawozdania za 3 kwartały 2021 r. (9 listopada 2021 r.) oraz raportu za 2021 r.

BNP Paribas Bank Polska S.A. – Biuro Relacji Inwestorskich

Jednocześnie informujemy, że inwestycja dokonywana jest w jednostki uczestnictwa Subfunduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje Subfundusz, ponieważ są to jedynie aktywa bazowe będące własnością Subfunduszu. BNP ASX System Trading nie był gotowy do zamykania na żywo podsumowuje przegląd przestoju IBM Paribas to uniwersalny bank oferujący kompleksową gamę produktów zarówno klientom indywidualnym, jak i instytucjonalnym. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej.

Segment bankowości prywatnej proponuje kompleksową ofertę w zakresie ochrony, optymalizacji i pomnażania majątku. Klienci mogą również korzystać z usług doradztwa inwestycyjnego. Zgodnie z zobowiązaniem podjętym przez BNP Paribas S.A. – głównego akcjonariusza Banku – wobec Komisji Nadzoru Finansowego, złożonym 14 września 2018 r., liczba akcji Banku w wolnym obrocie powinna zostać zwiększona do co najmniej 25% plus jedna akcja w terminie najpóźniej do końca 2023 r.

  1. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Banku.
  2. Jednocześnie informujemy, że inwestycja dokonywana jest w jednostki uczestnictwa Subfunduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje Subfundusz, ponieważ są to jedynie aktywa bazowe będące własnością Subfunduszu.
  3. Istotne informacje dla inwestorów, akcjonariuszy Banku i analityków są dostępne na dedykowanej stronie internetowej Relacji Inwestorskich.

Ostatnia zwyżka akcji może także być związana z możliwością wypłaty dywidendy, choć analitycy nie wierzą, aby stało się to już w tym roku. Z drugiej strony trudno się dziwić głównemu akcjonariuszowi, że nie spieszy się ze sprzedażą akcji, skoro kurs rośnie, a niektórzy analitycy wyceniają je na ponad 100 zł. Wskaźnik ryzyka SRI jest obliczony przy założeniu, że będziesz utrzymywać inwestycję w produkt przez określony dla tego produktu czas (horyzont inwestycyjny). Jeżeli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy. Informacja ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa i nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Najnowsze wyniki za pierwszy kwartał 2024 r. Pokazują, że łączne przychody firmy wzrosły o 15% kwartał do kwartału (Qo) i 46% rok do roku, do 12,74 miliarda dolarów. Kurs akcji spółki radzi sobie równie dobrze. Akcje spółki zwyżkowały w tym roku już o ponad 45%, aw samym ostatnim miesiącu o 8,23%. Uniwersalny bank oferujący kompleksową gamę produktów zarówno klientom indywidualnym jak i instytucjonalnym.

Kapitału, choć zobowiązał się wobec Komisji Nadzoru Finansowego, że free float zostanie zwiększony do 25 proc. KNF stawia takie wymogi wszystkim Co to jest ciepła karta walutowa dziesięciu największym bankom w Polsce. Oznaczałoby to, że trzeba sprzedać ponad 12 proc. Operacja miała być wykonana do końca 2023 r.

Członkowie Rady Nadzorczej Banku nie deklarowali posiadania akcji/uprawnień do akcji Banku na 31 grudnia 2021 r. Oraz na dzień publikacji niniejszego raportu rocznego, tj. 3 marca 2022 r., co nie uległo zmianie od dnia przekazania sprawozdania za 3 kwartały 2021 r., tj.

Bank posiadał 7 rekomendacji, z czego 2 „Kupuj” i 5 „Trzymaj”. Mediana cen docelowych z rekomendacji wyniosła 96,0 zł, a średnia cen docelowych – 93,3 zł, tj. Była wyższa od ceny akcji z 30 grudnia 2021 r. Kurs zamknięcia akcji Banku wyniósł 91,20 zł i był wyższy o 43,40% w porównaniu do 30 grudnia 2020 r. W tym samym okresie wartość indeksu WIG-Banki wzrosła o 81,32%.

Członkowie Rady Nadzorczej Banku nie deklarowali posiadania akcji/uprawnień do akcji Banku na 31 grudnia 2021 r. Oraz na dzień publikacji niniejszego raportu rocznego, tj. 3 marca 2022 r., co nie uległo zmianie od dnia przekazania sprawozdania za 3 kwartały 2021 r., tj.

Segment Bankowości instytucjonalnej obejmuje sprzedaż produktów i usług przedsiębiorstwom, spółkom i spółdzielniom, przedsiębiorcom indywidualnym, indywidualnym rolnikom, instytucjom non-profit oraz podmiotom sektora publicznego. Segment Zarządzania rynkami finansowymi, aktywami i zobowiązaniami obejmuje działalność w zakresie rynków finansowych i zarządzania płynnością. Ocena na poziomie 10,2 oznacza niskie ryzyko istotnego negatywnego wpływu czynników związanych z zarządzaniem wpływem na środowisko i kwestie społeczne na działalność banku.

W 2023 roku nastąpiła poprawa ratingu z 10,9 (przyznanego we wrześniu 2022). Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. Bank zamierza jednak wrócić do finansowania zakupu mieszkań i domów. W pierwszym kwartale sprzedaż kredytów gotówkowych wzrosła o 16 proc., a hipotecznych o 10 proc.

Kurs akcji BNP Paribas BP w lutym przebił poziom 90 zł i jest na najlepszej drodze do pobicia rekordowych 102 zł z 2021 r. W ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje banku zdrożały o 91 proc. Liczba transakcji dla spółki BNP Paribas Bank Polska wyniosła 29, przy wolumenie obrotu akcjami na poziomie sztuk.

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. Statut Banku nie wprowadza ograniczeń, które dotyczą przenoszenia prawa własności papierów wartościowych wyemitowanych przez Bank. Na koniec marca bank był pozwany w 6059 sprawach. W pierwszym kwartale otrzymał 839 pozwy, a 481 spraw sądowych zostało zakończonych. Z 1655 prawomocnie zakończonych postępowań 1321 zakończyło się niekorzystnie dla banku, 334 korzystnie, w tym w 31 sprawach pozwy klientów zostały oddalone, a w pozostałych postępowania umorzono wskutek zawarcia ugody. W IV kwartale bank zawiązał 1,02 mld zł rezerwy na poczet ryzyka prawnego związanego z portfelem kredytów frankowych, a w całym 2023 r.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *